Huishoudelijk reglement

De BIN-leden verbinden zich ertoe te handelen in overeenstemming met de inhoud van het rondschrijven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende de buurtinformatienetwerken.

De aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op de volgende punten:

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie in een afgelijnd gebied dat bijdraagt tot volgende doelstellingen: het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel, het bevorderen van de sociale samenhang en het verspreiden van de preventiegedachte. Het BIN is geen burgerwacht en voert geen patrouilles uit. De BIN leden kunnen geen politionele taken op zich nemen of optreden in naam van de politiediensten.

Om de doelstellingen te bereiken zal een BIN wederzijds informatie uitwisselen tussen de politiediensten en de BIN-leden via een vooraf besproken communicatieplan en tevens preventietips verspreiden.

De BIN-medewerkers hebben geen enkel privilege tegenover andere burgers. Het inschakelen van het netwerk is een stimulans tot het nemen van preventieve maatregelen en een aanzet tot een verhoogde graad van waakzaamheid en opmerkzaamheid. Misdrijven en verdachte handelingen worden enkel aan de politiediensten gemeld (101). Zij beoordelen of en welke informatie aan het BIN ter beschikking gesteld wordt. De persoonlijke gegevens van de leden waarover het BIN beschikt zullen enkel gebruikt worden voor de BIN werking.

De lokale politie zorgt ervoor dat een degelijke feedback verzekerd wordt naar het BIN toe betreffende de binnen het netwerk verkregen informatie.

Het BIN-project zal regelmatig geƫvalueerd worden in samenspraak met de leden, de coƶrdinatoren, de politiediensten en de lokale overheid.

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld volgens de bepalingen in de omzendbrief betreffende de buurtinformatienetwerken van de Minister van Binnenlandse Zaken en het lokale charter dat de samenwerking van het BIN met de gemeente en de politiediensten vastlegt.

De BIN-leden verklaren zich akkoord met dit huishoudelijk reglement door ondertekening van het aansluitingsformulier.


Het huishoudelijk-reglement is hier als PDF dokument te downloaden